Katolicka Szkoła Podstawowa

W NOWEJ SOLI IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ

Informacja o danych osobowych

 

Informacja o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych uczniów i ich

rodziców/opiekunów przez Katolicką Szkołę Podstawową w Nowej Soli

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej w trakcie rekrutacji jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, w Nowej Soli (kod pocztowy: 67-100), tel.: 68 411 49 44; 724 600 111, adres e-mail: szkolakatolickanowasol@gmail.com.

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji uczniów do Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz przygotowanie i wykonanie umowy o naukę. Część danych zbierana jest i przetwarzana także na mocy obowiązku wynikającego z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji) i po rozpoczęciu przez dziecko nauki w szkole dane te będą przetwarzane także mimo ewentualnego cofnięcia przez rodziców/opiekunów zgody wyrażonej wcześniej w trakcie procesu rekrutacji. Są to dane zawarte w księdze uczniów, dziennikach lekcyjnych oraz w arkuszach ocen (imię (imiona) i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, data przyjęcia ucznia do szkoły, klasa, do której ucznia przyjęto oraz datę ukończenia szkoły albo data i przyczyna opuszczenia szkoły przez ucznia).

3. Rodzicom/opiekunom dzieci przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przygotowania, zawarcia i wykonania umowy o naukę w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Nowej Soli. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o naukę.

5. Dane udostępnione przez rodziców/opiekunów prawnych w trakcie procesu rekrutacji nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (np. System Informacji Oświatowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna) oraz podmiot przetwarzający dane w imieniu Administratora, tzw. Procesor (podmiot świadczący usługę prowadzenia dziennika elektronicznego).

6. Dane udostępnione przez Rodziców nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe pozyskane w trakcie rekrutacji będą przechowywane przez okres, w którym uczeń uczęszcza do Katolickiej Szkoły Podstawowej. Dane osobowe uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych), którzy nie rozpoczęli nauki w Katolickiej Szkole Podstawowej będą przechowywane przez okres jednego roku. Część danych osobowych przechowywana jest w Szkole także po ukończeniu przez ucznia nauki ponieważ stanowią one dane archiwalne wchodzące w skład narodowego zasobu archiwalnego. Są to dane zawarte w księdze uczniów, dziennikach lekcyjnych oraz w arkuszach ocen (imię (imiona) i nazwisko, PESEL, data i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, data przyjęcia ucznia do szkoły, klasa, do której ucznia przyjęto oraz datę ukończenia szkoły albo datę i przyczyna opuszczenia szkoły przez ucznia). 

Jadłodzielnia

Imieniny


Dziś: Eustachego, Marii
Jutro: Anety, Bogdana
Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego
(J 6,63b.68b)

certyfikat

certyfikat

logo-II-TF

pije mleko swiat podbije

owoce w szkole rgb